CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
BAN QUẢN TRỊ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

            I. Chức năng:

 

        - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý, vận hành và cập nhật các thông tin, ứng dụng trên phần mềm quản lý đào tạo

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường; xây dựng và quản bá hình ảnh,

thương hiệu của Trường một cách bài bản và rộng rãi ở kv Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

Xây dựng, quản lý và phát triển các dịch vụ và ứng dụng trên hệ thống cổng TTĐT của trường gồm: website, facebook, zalo, youtube...

Hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường trong việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và các dịch vụ, ứng dụng trên cổng TTĐT của trường.

            II. Nhiệm vụ:

1. Công tác truyền thông

          a. Chủ trì thực hiện các nghiên cứu nhằm xác định vị trí thương hiệu của Trường trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu long và cả nước.

          b. Đề xuất, thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu của Trường; quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu long và cả nước.

          c. Tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung hạn và chiến lược phát triển thương hiệu Trường theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường.

          d. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc biên tập và phát hành bản tin nội bộ của Trường theo định kỳ và các ấn phẩm giớithiệu về Trường nhằm quảng bá các hoạt động và hình ảnh của Trường. Kiểm soát các ấn phẩm liên quan đến sinh viên.

          e. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường. Phối hợp với các đơn vị trong Trường

để hỗ trợ các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của đơn vị

2. Công tác truyền thông

          a. Quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông của Trường: website, pano, áp phích, tin ảnh, báo chí,

… nhằm quảng bá thương hiệu,

phổ biến thông tin chính thức của Trường.

          b. Tham mưu, quản lý, vận hành, bảo trì, xây dựng và phát triển:

-       Phần mềm quản lý đào tạo Trường.

-       Trung tâm dữ liệu (server máy chủ).

-       Hệ thống thư điện tử.

-       Hệ thống bảo mật thông tin, dữ liệu.

-       Các dịch vụ và ứng dụng trên hệ thống cổng thông tin điện tử của Trường gồm: website, facebook, zalo, youtube, app, ….

-       Vận hành hệ thống Camera an ninh.

           c. Hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong Trường trong việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và các dịch vụ, ứng dụng trên cổng thông tin điện tử của Trường.