CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt Họ và tên Chức vụ Học vị  Email
1 Trần Công Luận Trưởng ban Tiến sĩ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Ngọc Minh P.Trưởng ban Tiến sĩ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Hữu Xinh Thành viên kiêm nhiệm Tiến sĩ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lương Lễ Nhân Thành viên kiêm nhiệm  Tiến sĩ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Thúy Nghiệm Thành viên kiêm nhiệm  Cử nhân  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Lê Phước Khiêm Thành viên kiêm nhiệm   
Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Âu Nguyễn Thảo Nguyên Thành viên kiêm nhiệm Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Lê Thanh Trúc Thành viên chuyên trách Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Đặng Mạnh Huy Thành viên chuyên trách Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Võ Thùy Dương Thành viên chuyên trách Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.